Kom­plex­ní sprá­va a údržba
nej­růz­něj­ších objektů

Chci se objednat
Vstou­pit do sys­té­mu správy

Naše služby

Nabí­zí­me kom­plex­ní sprá­vu a údrž­bu nemo­vi­tos­tí jaký­mi jsou: stan­dard­ní byto­vé i neby­to­vé jed­not­ky, prů­mys­lo­vé pod­ni­ky, výrob­ní a skla­do­vé haly, zdra­vot­nic­ká a škol­ská zaří­ze­ní, stra­vo­va­cí pro­vo­zov­ny a běž­né kan­ce­lář­ské prostory.

Úklid

Venkovní údržba

Ostraha

Údržba objektů

O firmě Dekhon Servis

Naše spo­leč­nost půso­bí na trhu od roku 2009 . Jsme tu pro­to, abychom Vám ušet­ři­li čas a sta­ros­ti se zajiš­ťo­vá­ním a říze­ním Vaší firmy.

Posky­tu­je­me kom­plex­ní ser­vis v oblas­ti sprá­vy a údrž­by nemo­vi­tos­tí jako jsou nemoc­ni­ce a ostat­ní zdra­vot­ní zaří­ze­ní, finanč­ní ústa­vy, prů­mys­lo­vé pod­ni­ky, skla­do­vé haly a spe­ci­ál­ní výrob­ní haly, škol­ské či běž­né zaří­ze­ní nebo zaří­ze­ní pro komerč­ní úče­ly, naše služ­by jsou i ve stej­né kva­li­tě nabí­ze­ny u kom­plexů nad­stan­dard­ních byto­vých jed­no­tek a domácností.

Dlou­ho­do­bě zaměst­ná­vá­me více než 50% oso­bo se zdra­vot­ním zne­vý­hod­ně­ním. Vzhle­dem k této sku­teč­nos­ti mohou naši kli­en­ti vyu­ží­vat náhrad­ní plně­ní dle záko­na o zaměst­na­nos­ti č. 435/2004 Sb. § 148, odst. 9.

Máme sjed­ná­no pojiš­tě­ní odpo­věd­nos­ti za ško­du viz. cer­ti­fi­kát.

ČÍST DÁL

Reference

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Náhradní plnění

Kaž­dý zaměst­na­va­tel, kte­rý má více než 25 zaměst­nan­ců v pra­cov­ním pomě­ru je povi­nen zaměst­ná­vat oso­by se zdra­vot­ním posti­že­ním (dále jen ZP) ve výši podí­lu 4% z cel­ko­vé­ho počtu zaměstnanců.

Tuto povinnost může zaměstnavatel plnit:

  • Zaměst­ná­vá­ním ZP v pra­cov­ním poměru
  • Ode­bí­rá­ním výrob­ků nebo slu­žeb od zaměst­na­va­te­lů zaměst­ná­va­jí­cích více než 50% zaměst­nan­ců, kte­ří jsou oso­ba­mi se ZP
  • Odvo­dem do stát­ní­ho rozpočtu
  • Vzá­jem­nou kom­bi­na­cí způ­sobů uve­de­ných v bodě 1 až 3

Kalkulačka

Strojní vybavení

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit, sed do eiusmod tem­por inci­di­dunt ut labo­re et dolo­re mag­na aliqua. Ut enim ad minim veni­am, quis nos­trud exer­ci­tati­on ullam­co labo­ris nisi ut aliquip ex ea com­mo­do consequat.

  • duis aute iru­re dolor in reprehenderit
  • in volupta­te velit esse cillum dolo­re eu fugi­at nul­la pariatur
  • excep­teur sint occa­e­cat cupi­da­tat non proident
  • sunt in cul­pa qui offi­cia deserunt
  • mol­lit anim id est laborum
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí