O firmě Dekhon Servis

Naše spo­leč­nost půso­bí na trhu od roku 2009 . Jsme tu pro­to, abychom Vám ušet­ři­li čas a sta­ros­ti se zajiš­ťo­vá­ním a říze­ním Vaší firmy.

Posky­tu­je­me kom­plex­ní ser­vis v oblas­ti sprá­vy a údrž­by nemo­vi­tos­tí jako jsou nemoc­ni­ce a ostat­ní zdra­vot­ní zaří­ze­ní, finanč­ní ústa­vy, prů­mys­lo­vé pod­ni­ky, skla­do­vé haly a spe­ci­ál­ní výrob­ní haly, škol­ské či běž­né zaří­ze­ní nebo zaří­ze­ní pro komerč­ní úče­ly, naše služ­by jsou i ve stej­né kva­li­tě nabí­ze­ny u kom­plexů nad­stan­dard­ních byto­vých jed­no­tek a domácností.

Dlou­ho­do­bě zaměst­ná­vá­me více než 50% oso­bo se zdra­vot­ním zne­vý­hod­ně­ním. Vzhle­dem k této sku­teč­nos­ti mohou naši kli­en­ti vyu­ží­vat náhrad­ní plně­ní dle záko­na o zaměst­na­nos­ti č. 435/2004 Sb. § 148, odst. 9.

Máme sjed­ná­no pojiš­tě­ní odpo­věd­nos­ti za ško­du viz. cer­ti­fi­kát.

ČÍST DÁL

Výpočet odvodu do státního rozpočtu/náhradního plnění

Ve smys­lu usta­no­ve­ní §81 a násl. záko­na č. 435/2004 Sb. o zaměst­na­nos­ti je kaž­dý zaměst­na­va­tel s více než 25 zaměst­nan­ci v pra­cov­ním pomě­ru povi­nen zaměst­ná­vat 4 % osob se zdra­vot­ním postižením.

Průměrný roční počet zaměstnanců Vaší společnosti

(pla­tí pro zaměst­na­va­te­le s více než 25 zaměstnanci)

Z toho počet zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním

(cel­ko­vý povin­ný podíl činí 4 % z cel­ko­vé­ho počtu zaměstnanců)

Průměrná mzda v národním hospodářství pro rok 2017

CHCI VĚDĚT VÍC

Naše služby

Nabí­zí­me kom­plex­ní sprá­vu a údrž­bu nemo­vi­tos­tí jaký­mi jsou: stan­dard­ní byto­vé i neby­to­vé jed­not­ky, prů­mys­lo­vé pod­ni­ky, výrob­ní a skla­do­vé haly, zdra­vot­nic­ká a škol­ská zaří­ze­ní, stra­vo­va­cí pro­vo­zov­ny a běž­né kan­ce­lář­ské prostory.

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Úklid

Úkli­do­vý ser­vis vždy na pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ni. Naše spo­leč­nost nabí­zí pra­vi­del­né i nepra­vi­del­né kom­plex­ní úkli­dy v objek­tech jako jsou nemoc­ni­ce, finanč­ní ústa­vy, prů­mys­lo­vé pod­ni­ky a další.

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Venkovní údržba

Na zákla­dě našim mno­ha­le­tých zku­še­nos­tí nabí­zí­me zdar­ma podrob­né vypra­co­vá­ní celo­roč­ní údrž­by nebo jed­no­rá­zo­vou jar­ní a pod­zim­ní údrž­bu vaše­ho areálu.

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Ostraha

Sna­ží­me se nabí­zet kva­lit­ní a ceno­vě vel­mi zají­ma­vé služ­by, naší pri­o­ri­tou je indi­vi­du­ál­ní osob­ní pří­stup ke kaž­dé­mu zákaz­ní­ko­vi. Per­so­nál­ní zajiš­tě­ní zaká­zek vždy kon­zul­tu­je­me s klienty.

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Údržba objektů

Posky­tu­je­me úpl­ný ser­vis, spo­je­ný s tech­nic­kou sprá­vou budov a nemo­vi­tos­tí. Naším cílem je opti­ma­li­zo­vat nákla­dy na říze­ní a údrž­bu tech­no­lo­gic­kých zaří­ze­ní včet­ně budov, nabí­zet maxi­mál­ní kom­fort v širo­kém rozsahu.

Naše reference