Povinnosti zaměstnanců bezpečnostní agentury:

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
 • Kon­t­ro­la a evi­den­ce či zame­ze­ní vstu­pu a výstu­pu osob
 • Kon­t­ro­la a evi­den­ce či zame­ze­ní vjez­du a výjez­du vozidla
 • Obchůz­ko­vá čin­nost s mož­nos­tí pou­ži­tí elek­tro­nic­ké­ho kon­t­rol­ní­ho systému
 • Ovlá­dá­ní a kon­t­ro­la osvět­le­ní are­á­lu, ovlá­dá­ní vjez­do­vých závor a bran
 • Infor­mač­ní čin­nost, navi­ga­ce návštěv­ní­ků po are­á­lu, ohla­šo­vá­ní návštěv
 • Půj­čo­vá­ní a evi­den­ce klí­čo­vé­ho systému
 • Pře­bí­rá­ní pošty
 • Dohled nad bez­peč­nost­ní­mi sys­témy (EZS, EPS, kamery)
 • Kon­t­ro­la vypnu­tí vnitř­ních svě­tel, nepo­ru­še­nos­ti bez­peč­nost­ních prv­ků, zám­ků a oken
 • V pří­pa­dě mimo­řád­né udá­los­ti komu­ni­ka­ce se záchran­ný­mi složkami

 • Zajiš­ťo­vá­ní schůd­nos­ti komu­ni­ka­cí v zim­ním období
 • A dal­ší dle spe­ci­fi­ka­cí objednatelů

Sna­ží­me se nabí­zet kva­lit­ní a ceno­vě vel­mi zají­ma­vé služ­by, naší pri­o­ri­tou je indi­vi­du­ál­ní osob­ní pří­stup ke kaž­dé­mu zákaz­ní­ko­vi. Per­so­nál­ní zajiš­tě­ní zaká­zek vždy kon­zul­tu­je­me s klienty.

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­te­tur adi­pis­cing elit aece­nas maxi­mus nul­la libe­ro.

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Lorem ipsum

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Lorem ipsum

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Lorem ipsum