Nabí­zí­me kom­plex­ní sprá­vu a údrž­bu nemo­vi­tos­tí jaký­mi jsou: stan­dard­ní byto­vé i neby­to­vé jed­not­ky, prů­mys­lo­vé pod­ni­ky, výrob­ní a skla­do­vé haly, zdra­vot­nic­ká a škol­ská zaří­ze­ní, stra­vo­va­cí pro­vo­zov­ny a běž­né kan­ce­lář­ské prostory.

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Úklid

Úkli­do­vý ser­vis vždy na pro­fe­si­o­nál­ní úrov­ni. Naše spo­leč­nost nabí­zí pra­vi­del­né i nepra­vi­del­né kom­plex­ní úkli­dy v objek­tech jako jsou nemoc­ni­ce, finanč­ní ústa­vy, prů­mys­lo­vé pod­ni­ky a další.

více
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Venkovní údržba areálu

Na zákla­dě našim mno­ha­le­tých zku­še­nos­tí nabí­zí­me zdar­ma podrob­né vypra­co­vá­ní celo­roč­ní údrž­by nebo jed­no­rá­zo­vou jar­ní a pod­zim­ní údrž­bu vaše­ho areálu.

více
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Ostraha

Sna­ží­me se nabí­zet kva­lit­ní a ceno­vě vel­mi zají­ma­vé služ­by, naší pri­o­ri­tou je indi­vi­du­ál­ní osob­ní pří­stup ke kaž­dé­mu zákaz­ní­ko­vi. Per­so­nál­ní zajiš­tě­ní zaká­zek vždy kon­zul­tu­je­me s klienty.

více
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Údržba objektů

Posky­tu­je­me úpl­ný ser­vis, spo­je­ný s tech­nic­kou sprá­vou budov a nemo­vi­tos­tí. Naším cílem je opti­ma­li­zo­vat nákla­dy na říze­ní a údrž­bu tech­no­lo­gic­kých zaří­ze­ní včet­ně budov, nabí­zet maxi­mál­ní kom­fort v širo­kém rozsahu.

více