Naše spo­leč­nost půso­bí na trhu od roku 2009 a hlav­ním cílem spo­leč­nos­ti je pře­de­vším zba­vit kli­en­ta sta­ros­tí. Posky­tu­je­me kom­plex­ní ser­vis v oblas­ti sprá­vy a údrž­by nemo­vi­tos­tí jako jsou nemoc­ni­ce a ostat­ní zdra­vot­ní zaří­ze­ní, finanč­ní ústa­vy, prů­mys­lo­vé pod­ni­ky, skla­do­vé haly a spe­ci­ál­ní výrob­ní haly, škol­ské či běž­né zaří­ze­ní nebo zaří­ze­ní pro komerč­ní úče­ly, naše služ­by jsou i ve stej­né kva­li­tě nabí­ze­ny u kom­plexů nad­stan­dart­ních byto­vých jed­no­tek a domácností.

Kro­ky naší spo­leč­nos­ti se vždy řídí poža­dav­ky kli­en­ta, kte­ré jsou pro nás nej­dů­le­ži­těj­ší. Jejich před­sta­vy se sna­ží­me sklou­bit s plat­nou legisla­ti­vou této repub­li­ky a to tak, abychom dosáh­li nej­op­ti­mál­něj­ší­ho řeše­ní a nej­vyš­ší spo­ko­je­nos­ti klienta.

Naše služ­by

Cílem těch­to kon­zul­ta­cí, je dosa­že­ní a udr­že­ní vyso­ké úrov­ně kva­li­ty a to i v tako­vých obo­rech jaký­mi jsou: úkli­dy ať již vnitř­ních či ven­kov­ních pro­stor, pro­vá­dě­ní dera­ti­zač­ních pra­cí, dodáv­ky sani­tár­ních nápl­ní, sta­veb­ní údrž­ba, či zámeč­nic­ké a elek­tri­kář­ské prá­ce, pro­vá­dě­ní revi­zí, ochra­na objek­tu včet­ně napo­je­ní na pult cen­t­rál­ní ochra­ny, mon­táž moni­to­ro­va­cí­ho zařízení.

Roz­voj a pocit reál­né­ho uplat­ně­ní ve spo­leč­nos­ti se spo­leč­ně s naši­mi kli­en­ty, kte­ří mají více jak 25 zaměst­nan­ců sna­ží­me dlou­ho­do­bě napl­ňo­vat for­mou šan­ce, kde nabí­zí­me zaměst­na­ní oso­bám se zdra­vot­ním posti­že­ním v pra­cov­ním pomě­ru. Vzá­jem­ná spo­lu­prá­ce vyvěrá ve smys­lu usta­no­ve­ní §81 a násl. záko­na č. 435/2004 Sb. o zaměst­na­nos­ti. Tyto chrá­ně­né díl­ny pro zaměst­nan­ce se ZPS nabí­zí kro­mě posi­lu­jí­cí­ho vědo­mí , finanč­ní či jiné odmě­ny i vědo­mí, že jsou tito lidé plno­hod­not­ný­mi obča­ny a při­spí­va­jí k roz­vo­ji jejich schop­nos­tí a doved­nos­tí. Pro­to jsme hrdi na to, že může­me našim kli­en­tům nabíd­nou mož­nost spo­lu­prá­ce for­mou tzv. „náhrad­ní­ho plnění“.

Podrob­nos­ti
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

K zajiš­tě­ní všech slu­žeb v poža­do­va­né kva­li­tě dis­po­nu­je­me spo­leh­li­vý­mi a bez­ú­hon­ný­mi pra­cov­ní­ky, kte­ří jsou pra­vi­del­ně odbor­ně pro­ško­lo­vá­ni v oblas­ti uži­tí pra­cov­ní tech­no­lo­gie, dodr­žo­vá­ní před­pi­sů bez­peč­nos­ti prá­ce a požár­ní ochra­ny na pra­co­viš­ti. Jsou vyba­ve­ni ochran­ný­mi pra­cov­ní­mi pomůc­ka­mi, a jejich prá­ce je pra­vi­del­ně kontrolována.

Naše nabíd­ky jsou pře­de­vším navr­ho­vá­ny tak, abychom zba­vi­li kli­en­ty sta­ros­tí v nepro­duk­tiv­ní sfé­ře jejich pod­ni­ká­ní. Zajis­ti­li mu lep­ší a pří­jem­něj­ší pra­cov­ní pod­mín­ky a při­tom nena­ru­šo­va­li chod jeho fir­my. Pra­cov­ní doba je vždy sta­no­ve­na v sou­la­du s jeho požadavky.