Kaž­dý zaměst­na­va­tel, kte­rý má více než 25 zaměst­nan­ců v pra­cov­ním pomě­ru je povi­nen zaměst­ná­vat oso­by se zdra­vot­ním posti­že­ním (dále jen ZP) ve výši podí­lu 4% z cel­ko­vé­ho počtu zaměstnanců.

Tuto povinnost může zaměstnavatel plnit:

  • Zaměst­ná­vá­ním ZP v pra­cov­ním poměru
  • Ode­bí­rá­ním výrob­ků nebo slu­žeb od zaměst­na­va­te­lů zaměst­ná­va­jí­cích více než 50% zaměst­nan­ců, kte­ří jsou oso­ba­mi se ZP
  • Odvo­dem do stát­ní­ho rozpočtu
  • Vzá­jem­nou kom­bi­na­cí způ­sobů uve­de­ných v bodě 1 až 3

Zaměst­na­va­te­lé, kte­ří zaměst­ná­va­jí více než 50% zaměst­nan­ců si ZP mohou poskyt­nout v jed­nom kalen­dář­ním roce náhrad­ní plně­ní do výše odpo­ví­da­jí­cí 36 násob­ku prů­měr­né mzdy v národ­ní hos­po­dář­ství za prv­ní až tře­tí čtvrt­le­tí před­chá­ze­jí­cí­ho kalen­dář­ní­ho roku za kaž­dé­ho pře­poč­te­né­ho zaměst­nan­ce se ZP zaměst­na­né­ho v před­cho­zím roce.

Využijte naší kalkulačky a spočítejte si náhradní plnění

Průměrný roční počet zaměstnanců Vaší společnosti

(pla­tí pro zaměst­na­va­te­le s více než 25 zaměstnanci)

Z toho počet zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním

(cel­ko­vý povin­ný podíl činí 4 % z cel­ko­vé­ho počtu zaměstnanců)

Průměrná mzda v národním hospodářství pro rok 2017