Nabízíme údržbu v širokém rozsahu, který je zejména:

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
  • Zho­to­ve­ní pro­jek­to­vé doku­men­ta­ce včet­ně realizace
  • Lokál­ní opra­vy pod­la­ho­vých ploch ve výrobách
  • Štu­ko­vá­ní, malování

  • Mon­tá­že pojez­do­vých bran a plotů
  • Kon­t­ro­ly a revi­ze požár­ních sys­té­mů a pro­ti­po­žár­ních ucpávek
  • Pora­den­ská čin­nost – kon­t­ro­la objek­tu včet­ně vyho­to­ve­ní sezna­mu závad
  • Auto­do­pra­va – Avie s kontejnerem
  • Drob­né elek­tro, insta­la­tér­ské, zed­nic­ké a sádro­kar­to­nář­ské práce

Posky­tu­je­me úpl­ný ser­vis, spo­je­ný s tech­nic­kou sprá­vou budov a nemo­vi­tos­tí. Naším cílem je opti­ma­li­zo­vat nákla­dy na říze­ní a údrž­bu tech­no­lo­gic­kých zaří­ze­ní včet­ně budov, nabí­zet maxi­mál­ní kom­fort v širo­kém rozsahu.

Prá­ce našich zaměstnanců.