Naše společnost nabízí pravidelné i nepravidelné komplexní úklidy v objektech typu:

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
  • nemoc­ni­ce a ostat­ní zdra­vot­ní zařízení

  • finanč­ní ústavy
  • prů­mys­lo­vé podniky
  • skla­do­vé haly
  • spe­ci­ál­ní výrob­ní haly
  • škol­ské či běž­né zařízení

  • zaří­ze­ní pro komerč­ní účely
  • nad­stan­dart­ních byto­vých jed­no­tek a domácností
  • Roz­sah těch­to úkli­dů je vždy sta­no­ve­na na zákla­dě poža­dav­ků kli­en­ta. Tech­no­lo­gic­ké postu­py pro úkli­dy a ošet­řo­vá­ní povrchů vychá­ze­jí vždy z dopo­ru­če­ní výrobců.

Díky vel­ké­mu počtu pro­fe­si­o­nál­ně pro­ško­le­ných zaměst­nan­ců a sta­no­ve­ní úkli­do­vých stan­dar­tů, pro­vá­dí­me úkli­do­vé služ­by na vyso­ké úrov­ni a kva­lit­ně tak, že se na nás může­te vždy spo­leh­nout. Na Vaše při­po­mín­ky a poža­dav­ky rea­gu­je­me pružně.

Pro úklid pou­ží­vá­me eko­lo­gic­ky šetr­né čis­ti­cí pro­střed­ky, moder­ní úkli­do­vé pomůc­ky a vyspě­lou stro­jo­vou tech­ni­ku.

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

TENNANT T5

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

TENNANT T7

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

TENNANT T16