Celoroční i jednorázová údržba vašeho areálu.

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí
 • Péče o stro­my – hlav­ním cílem je tva­ro­vá­ní koru­ny, zajiš­tě­ní pro­voz­ní bez­peč­nos­ti a posí­le­ní vita­li­ty ošet­řo­va­né­ho jedince
 • Stří­há­ní živých plo­tů – hlav­ním cílem je vytvá­ře­ní okras­né stěny
 • Seče­ní tráv­ní­ků – pra­vi­del­nou sečí zajiš­ťu­je­me kva­li­tu a pře­de­vším hus­to­tu trav­na­tých ploch
 • Ver­ti­ku­la­ce – pro­vá­dí­me u tráv­ní­ků, kte­ré jsou extrém­ně zatížené
 • Postři­ky tráv­ní­ků pro­ti plevelům
 • Hno­je­ní, dosé­vá­ní trávníků

 • Ochra­na rost­lin pro­ti cho­ro­bám a škudcům

 • Hno­je­ní okras­ných rostlin

 • Postřik zpev­ně­ných ploch a odstra­ně­ní náletů

 • Mete­ní dvorů

 • Hrnu­tí sně­hu včet­ně posy­pu zpev­ně­ných ploch

 • Údrž­ba chod­ní­ků v zimně

 • Odklí­ze­ní sně­hu ze střech

 • Garan­tu­je­me eko­lo­gic­kou likvi­da­ci bio­lo­gic­ké­ho odpadu.

Na zákla­dě našim mno­ha­le­tých zku­še­nos­tí nabí­zí­me zdar­ma podrob­né vypra­co­vá­ní celo­roč­ní údrž­by nebo jed­no­rá­zo­vou jar­ní a pod­zim­ní údrž­bu vaše­ho areálu.

Při údrž­bu zele­ně máme pro­ško­le­né zaměst­nan­ce, kte­ří vyu­ží­va­jí pro­fe­si­o­nál­ní tech­ni­ky.

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Antonio Carraro TTR 4400

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Lorem ipsum

Komplexní servis v oblasti správy a údržby nemovitostí

Lorem ipsum